смерови

Економски техничар

Образовни профил: Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Економски техничар је основни, најстарији профил који многи називају „општим смером“. Недавно је модернизован тако да је осавремењен у складу са захтевима данашњег тржишта рада и потреба факултета. Образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања па су тако након завршетка школовања на овом образовном профилу, ученици оспособљени и за свет рада али поседују висок ниво теоријских знања ако да желе да наставе школовање.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Економско пословање које се реализује у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву. Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Економски техничар ће умети да: обавља финансијско-рачуноводствене послове, комерцијалне, један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта, води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању, обавља готовински и безготовински платни промет, електронски обрађује податке.

Након завршеног  средњег образовања, економски техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим компанијама, књиговодственим агенцијама, ревизорским кућама…

-Списак предмета по годинама-

Финансијски администратор

Образовни профил: Финансијски администратор

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

На овом образовном профилу ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним привредним друштвима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Финансијско – рачуноводствена обука која се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области оснивања привредних друштава, финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Након завршеног  средњег образовања, финансијски администратори могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама…

Финансијски администратор ће умети да: обавља различите административне послове, самостално обавља послове платног промета, саставља и анализира финансијске извештаје, књиговодствено обухвата дужничко – поверилачке односе, обрачуна и књижи зараде, обрачуна и књижи амортизацију, евидентира послове са иностранством (увоз и извоз), презентује информације интерним и екстерним корисницима, архивира документа….

-Списак предмета по годинама-

Комерцијалиста

Образовни профил: Комерцијалиста

Подручје рада: економија, право и администрација;

Трајање образовања: четири године

На овом смеру ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелном предузећу која оснивају у оквиру предмета обука у виртуелном предузећу. Обука у виртуелним предузећима се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима и предузетничким радњама која се баве увозним и извозним пословима и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Након завршеног  средњег образовања, комерцијалисти могу да се запосле у привредним друшвтима која се баве увозом и извозом робе, као и у друштвима која се баве организацијом, пријема, отпреме и складиштења робе…

Комерцијалиста ће умети да: обавља послове набавке и увоза робе, огранизује пријем, отпрему и складиштење робе, обавља послове у вези продаје робе на велико и извоза робе…

-Списак предмета по годинама-

Службеник у банкарству и осигурању

Образовни профил: Службеник у банкарству и осигурању

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Досадашњи огледни образовни профили, службеник у осигурању и банкарски службеник су се спојили и преведени су у редован образовни профил Службеник у банкарству и осигурању од 2016/17. године.

Ученици ће током школовања имати могућност да практична знања стичу и у виртуелној банци, као и у виртуелном осигуравајућем друштву које оснивају у трећем разреду.

Планом је предвиђено да ученици провере и примене усвојена знања у школи у реалним банкама и осигуравајућим друштвима у којима ће обављати практичну (блок) наставу.

Службеник у банкарству и осигурању ће умети да: обавља послове са готовином, обавља послове по динарским рачунима правних и физичких лица, обавља послове везане за кредите становништва и правних лица, обавља девизне послове везане за физичка и правна лица, обавља послове везане за хартије од вредности, послове трезора, оставе и сефова, планира продају животног и неживотног осигурања, обавља продајне разговоре и закључује уговоре о осигурању, израђује поднуде (тарифирање), израђује полисе, обрађује захтев по полиси, организује сопствени рад и да сарађује са интерним и екстерним службама…

Након завршеног  средњег образовања, службеник у банкарству и осигурању може да се запосли у банкама, осигуравајућим друштвима, установама, удружењима, а ширина образовања које стичу омогућава упис на одговарајуће факултете или вискоке школе струковних студија.

-Списак предмета по годинама-

Правно – пословни техничар

Образовни профил: Правно – пословни техничар

Подручје рада: право и администрација

Трајање образовања: четири године

Недавно је модернизован тако да је осавремењен у складу са захтевима данашњег тржишта рада и потреба факултета. Prema nalogu pravnika piše rešenja i odluke, radi na overama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu. Evidentira i obrađuje različite podatke. Koristi znanja iz poslovne prepiske i matične evidencije, kao i osnovna znanja iz pravnog postupka i pravnog prometa. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavlja u kancelariji sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora.

Stručne kvalifikacije:

 • poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu;
 • osposobljeni za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
 • obavljaju administrativne poslove;
 • komuniciraju sa strankama;
 • komuniciraju sa bankama;
 • rade na poslovima iz područja radnih odnosa;
 • izrađuju razne evidencije i statističke podatke;
 • pišu rešenja i odluke;
 • rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa;
 • poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
 • obrađuju poštu i rade na računaru;
 • sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;
 • spremni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
 • znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzeće ili firmu i pridonose boljem poslovnom uspehu;
 • sposobni su za samostalan rad i rad u grupi;
 • spremni na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;
 • u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.

-Списак предмета по годинама-