Управа

Школски одбор

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС, 88/2017) регулисанe су надлежности Школског одбора.

Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Мандат органа управљања траје четири године. Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Представници запослених у школском одбору:

 1. Славица Ивановић-Јеленковић (наставник економске групе предмета),
 2. Наташа Филиповић (наставник економске групе предмета)
 3. Мирјана Јевтић (наставник енглеског језика)

Школски одбор има следеће надлежности:

 1. доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу излета, екскурзија, и стручно студијског путовања;
 6. расписује конкурс за избор директора Школе;
 7. именује Комисију за избор директора школе;
 8. даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе;
 9. закључује са директором Школе уговор о међусобним правима и обавезама, без заснива-ња радног односа, којим се утврђују права, обавезе и одговорности директора Школе;
 10. одлучује о правима и обавезама директора Школе;
 11. доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
 12. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 13. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 14. одлучује по жалби на решење директора;
 15. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду два представника ученичког парламента и представник синдиката школе без права одлучивања

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Директор школе – Иван Божовић

Директор је одговоран за законитост  рада и за успешно обављање делатности установе. Секретар школе – Небојша Туцаковић Послови и задаци секретара
 • Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих
 • Израда нацрта општих аката Школе.
 • Расписивање конкурса за запослене, пријем документације, члан Конкурсне комисије и израда одлука по конкурсу.
 • Израда уговора о раду, Споразума о преузимању, Решења о упућивању запослених и вођење кадровске евиденције запослених.
 • Израда решења о зарадама запослених за Управу за Трезор, решења о 40-то часовној структури радног времена, пуном и непуном радном времену, годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству и др.
 • Попуњавање Статистике
 • Израда разних дописа.
 • Пријаве и одјава запослених у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.
 • Припремање и достављање разних извештаја и података за орган управљања и службе ван Школе.
 • Обављање послова везане за спровоћење Закона о јавним набавкама.
 • Упис ванредних ученика и израда решења о признавању оцена предмета и полагању допунских испита за доквалификацију и преквалификацију.
 • Присуствовање седницама ШО као известилац по појединим тачкама дневног реда и израда одлука донетих од стране ШО.
 • Обављање и других правних послова по налогу директора школе.

Савет родитеља

Закон о основама система васпитања и образовања чланом 58. предвиђа формирање Савета родитеља. Савет родитеља је почео са радом од 2002. године када је донет Пословник о раду Савета родитеља Економске школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

 Савет родитеља има следеће надлежности:

 • Предлаже представника родитеља деце, односно ученика у орган управљања
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • Учествује у поступку предлагања изборних предмета
 • Разматра услове за рад установе
 • Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. Закона
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе.

Стручни сарадници

 • Психолог – Биљана Нешић
 • Психолог – Јасмина Ђекић

Административно-финансијско особље

 • Шеф рачуноводства – Данијела Јовић
 • Административни радник – Марија Ракоњац
 • Библиотекар – Ружица Симоновић